مدیر مسئول


پروفسور سعید راسخی استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

اقتصاد بین الملل

سردبیر


دکتر علی اکبر جعفری دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

روابط بین الملل

مدیر نشریه


دکتر مختار صالحی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


پروفسور سید داوود آقایی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

روابط بین الملل

 • sdaghaeeut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور سانیا ایبر اگیموونا کاملووا استاد زبان روسی دانشگاه دولتی دوست موخمدوا کشور قزاقستان

زبان و ادبیات روسی

 • kamelova.saniyamail.ru

اعضای هیات تحریریه


پروفسور علی اکبر باقری خلیلی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور سعید راسخی استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

اقتصاد بین الملل

اعضای هیات تحریریه


پروفسور رضا سیمبر استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

روابط بین الملل

 • rezasimbarhotmail.com

اعضای هیات تحریریه


پروفسور عبدالرحمان عالم استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • aalemut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پروفسور محمد رحیم عیوضی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد

علوم سیاسی

 • ra.eivaziyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


پروفسور جان اله کریمی مطهر استاد گروه زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران

زبان و ادبیات روس

 • jkarimiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پروفسور صدیقه لطفی استاد گروه جغرافیا دانشگاه مازندران

جغرافیا برنامه ریزی شهری

 • s.lotfiumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر جعفری دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید عباسی دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

روابط بین الملل

 • dr.majidabbasigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مایا کاپانادزه دانشیار علوم تاریخ دانشگاه بین المللی قفقاز کشور گرجستان

علوم تاریخ

 • maia-maikomail.ru

اعضای هیات تحریریه


دکتر معصومه معتمدنیا دانشیار گروه مترجمی زبان دانشگاه مازندران

ادبیات روسی

 • m.motamedniaumz.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


پروفسور الهه کولایی استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

روابط بین الملل

 • ekolaeeut.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حسین رفیع دانشیار روابط بین الملل دانشگاه مازندران

روابط بین الملل و علوم سیاسی

 • hooshyar22yahoo.com