الف. مسئولیت های نویسنده/ نویسندگان

1. نویسنده(گان) تعهد می نماید که مقاله ارسالی قبلاً در سایر نشریه ها (فارسی یا سایر زبان‌ها) منتشر نشده، حاصل پژوهش اصیل، نواورانه، در چارچوب اصول اعلامی، دارای منبع و استناددهی دقیق است.

2.مسئولیت نهایی محتوای کامل مقاله ارسالی بر عهده نویسنده(گان) است. شایسته است یافته‌های مقاله به طور کامل گزارش شود و در ارائه یافته‌ها و تفسیر و تحلیل آنها دقت کامل به عمل آید. مقاله حاوی جزئیات و منابع کافی باشد، به نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشد.

3. نویسنده(گان) تعهد می نماید قبل از ارسال مقاله، هرگونه تضاد منافع احتمالی که بر نتیجه، تفسیر یافته‌های پژوهش، انتخاب دبیرتخصصی و داوران تأثیرگذار است، را مطرح و به نحو مقتضی اطلاع رسانی و برطرف نموده باشد.

4. نویسنده(گان) تعهد می نماید اطلاعات مربوط به منابع مالی حامی پژوهش و یا اطلاعات مربوط به استخراج مقاله از رساله یا پایان نامه را بصورت دقیق و کامل بیان نمایند.

5. نویسنده(گان) تعهد می نماید که در خصوص بند 4، پیش از ارسال مقاله رضایت دانشگاه و یا موسسه حامی طرح، رساله یا پایان نامه را جلب نموده است. ذکر اطلاعات مربوط در صفحه اول مقاله به معنای جلب رضایت تلقی شده و در صورت آشکار شدن خلاف آن، مسئولیت کامل با نویسنده(گان) است.

6. نویسنده(گان) تعهد می نماید فرآیند محرمانه بودن ارزیابی و جلوگیری از هرگونه آشکارسازی هویت نویسنده برای داوران (و برعکس) را محترم بدارد. بنابراین مقاله باید عاری از هرگونه اطلاعات مشمول خودافشایی باشد؛ به طوری که داور قادر به شناسایی نویسنده نباشد.

5.نویسنده(گان) تعهد می نماید تمام اطلاعات درخواستی در خصوص نویسنده(گان) را بصورت کامل درج نموده است؛ بویژه  نام، اطلاعات و نقش هر یک از نویسندگان (نویسنده مسئول / نویسنده همکار).

6. نویسنده(گان) تعهد می نماید نامی غیر از پژوهشگران حاضر (به صورت موثر و معنادار) در انجام پژوهش، در مقاله ذکر نشده و از این حیث اطمینان کامل حاصل آمده است.

7. نویسنده(گان) تعهد می نماید نسبت به حفظ و حمایت از حریم خصوصی، کرامت انسانی، رفاه و آزادی شرکت‌کنندگان در پژوهش و ذکر هرگونه خطری که به واسطه پژوهش، متوجه انسان‌ها یا سایر موجودات می‌شود؛ اقدام لازم را حسب ضوابط قانونی و اخلاقی به انجام رسانیده است.

8. نویسنده(گان) تعهد می نماید در هر زمان و مرحله ای از داوری و یا نشر مقاله، متوجه بروز خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود، نشریه را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح و یا بازپس گرفتن مقاله اقدام نماید. در صورت نشر مقاله نیز این مسئولیت از نویسنده (گان) ساقط نشده و حسب نشر تحریریه اقدام می شود.

9. نویسنده(گان) تعهد می نماید نسبت به صحت و اصالت مقاله ، فقدان سرقت علمی و چاپ در سایر نشریه ها به صورت صریح و شفاف اقدام نماید.

10. نویسنده(گان) تعهد می نماید از تمامی مصادیق رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی پرهیز نماید.

 

ب.مسئولیت‌های نویسنده مسئول:

1.نویسنده مسئول تعهد می نماید که مراحل قانونی برای تصدی عنوان «نویسنده مسئول» را از سوی دیگر نویسندگان طی نموده است و تمامی افراد نویسنده ایشان را به عنوان نویسنده مسئول قبول داشته و از این امر مطلع اند.

2. نویسنده مسئول تعهد می نماید که تمام اطلاعات ارسالی از سوی دفتر نشریه را در موضوع مقاله (اعم از اصلاحات، تغییرات، پذیرش و یا رد مقاله و ... یا هر ملاحظه دیگری که توسط دفتر نشریه به نویسنده مسئول اعلام شده) را به نحو مقتضی به سایر نویسندگان منعکس نموده و نظر مثبت ایشان را جلب نموده است.